tabliczka mnożenia, spółgłoski miękkie, pomoce logopedyczne sklep, pomoce szkolne, pomoce dydaktyczne, mnbt, dysortografia 2013, pomoce szkolne, programy do tablic interaktywnych

Regulamin

Niniejszy regulamin określa warunki zamawiania, dostawy oraz zwrotów zamówień w sklepie wyrwal's store pod adresem wyrwal.eu

Sprzedawca jest zwolniony z podatku VAT. Postawa art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zamówienia od klientów końcowych i rejestracja produktu

 1. Zamówienie programu odbywa się w sklepie pod adresem wyrwal.eu, tutaj znajduje się polityka prywatności i cookies.
 2.  Dokumentem sprzedaży jest wówczas paragon fiskalny lub faktura.
 3.  Sposoby wysyłki (dostarczania) produktów i płatności są takie, jak aktualnie oferuje nasz sklep internetowy.
 4. Faktura / paragon dostarczana/y jest w formie papierowej listem (osoby prywatne) lub z programem (szkoły, poradnie etc.)
 5. E-booki są dostarczane elektronicznie po zaksięgowaniu zapłaty, e-mailem jako załącznik lub poprzez podanie linku do ściągnięcia.
 6. (skreślony)
 7. Kody rejestracyjne są generowanie po wypełnieniu formularza rejestracyjnego produktu. W przypadku podania niekompletnych lub nieprawidłowych danych a zwłaszcza braku nazw(y) produktów(u), nazwy podmiotu, który zakupił produkty, adresu e-mail, telefonu zgłoszenie rejestracyjne może pozostać bez odpowiedzi.
 8. Zamówienia do realizacji fizycznej złożone w do końca dnia we wtorek są realizowane we środę, zamówienie założone do 10:00 w piątek są realizowane w piątek lub sobotę.
 9. Domyślny termin płatności faktury jest 7 dni.
 10. Jeżeli produkt został zakupiony w promocji, do warunkiem skorzystania z niej jest terminowe opłacanie faktury. W przypadku przekroczenia terminu płatności faktury o więcej niż 7 dni, sprzedawca może wystawić korektę faktury zmieniającą ceny na katalogowe, a kupujący zobowiązuje się do jej podpisania i opłacenia faktury po uwzględnieniu faktury korygującej. Wysłaną listem poleconym korektę uważa się za skutecznie dostarczoną i podpisaną.
 11. Zwrot programów (odstąpienie od umowy) jest możliwy nie później niż w ciągu 14 dni  od daty ich otrzymania (lub przed upływem terminu płatności faktury, jeśli faktura ma termin płatności dłuższy niż 14 dni)  i przed rejestracją produktu w celu otrzymania kodów (ćwiczenia w programach można obejrzeć bez kodów). Zwrot dokonany po rejestracji produktu jest bezskuteczny.  Wzór oświadczenia (dla konsumentów) odstąpienia od umowy znajduje się poniżej tego regulaminu.
 12. Zwrot programów polega na odesłaniu programów na adres FOXE wraz z oryginałem dokumentu zakupu (faktura lub paragon). Klient będący konsumentem przesyła również oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 13. Warunkiem skorzystania z możliwości zwrotu programów przez klienta nie będącego konsumentem jest terminowe opłacenie faktury za programy.
 14. Niespełnienie któregoś z ww. warunków dot. zwrotu powoduje, iż zwrot będzie uznany za bezskuteczny.
 15. Reklamacje dotyczące mechanicznych uszkodzeń płyt lub pudełek będą rozpatrywane po odesłaniu uszkodzonego produktu. W przypadku uwzględnienia reklamacji klient otrzyma nowy produkt.

Zamówienia do dalszej odsprzedaży (od dystrybutorów, sklepów)

 1. Zamówienia składa się pocztą elektroniczną na adres e-mail, który dany dystrybutor otrzymał.
 2. Domyślny termin płatności faktury jest 7 dni.
 3. Dystrybutor otrzymuje indywidualnie uzgodniony rabat w stosunku do ceny z cennika. Ceny promocyjne nie mają zastosowanie do programów i pakietów do dalszej odsprzedaży. W przypadku przekroczenia terminu płatności faktury o więcej niż 7 dni, sprzedawca może zmniejszyć rabat o 1/4 jego uzgodnionej wysokości za każdy tydzień opóźnienia w płatności, powoduje to wystawienie stosowniej faktury korygującej. Dystrybutor niniejszym zobowiązuje się do jej podpisania i opłacenia faktury po uwzględnieniu korekt. Wysłaną listem poleconym korektę uważa się za skutecznie dostarczoną i podpisaną. Sprzedawca może wstrzymać realizację kolejnych zamówień od danego dystrybutora, w przypadku, gdy spóźnia się on z zapłatą faktury o więcej niż 7 dni.
 4. Zamówienia dla klientów końcowych pozyskane przez dystrybutora mogą być realizowane przez dystrybutora lub przesyłane do realizacji do wytwórcy wg uzgodnień.
 5. Koszt wysyłki zamówień pokrywa wytwórca, zamówienia są realizowane Pocztą Polską.
 6. (skreślony)
 7. Zamówienia do realizacji fizycznej złożone w do końca dnia we wtorek są realizowane we środę, zamówienie założone do 10:00 w piątek są realizowane w piątek lub sobotę.
 8. Zwroty od dystrybutorów, co do zasady, nie są przyjmowanie.
 9. Reklamacje dotyczące mechanicznych uszkodzeń płyt lub pudełek będą rozpatrywane po odesłaniu uszkodzonego produktu. W przypadku uwzględnienia reklamacji dystrybutor/klient otrzyma nowy produkt.
 10.  Programy i pakiety do dalszej odsprzedaży mogą kupować jedynie dystrybutorzy FOXE. Przyjęcie nowego dystrybutora w poczet dystrybutorów FOXE następuje na drodze decyzji FOXE. FOXE może uzależnić przyjęcie w poczet dystrybutorów od wniesienia opłaty dystrybucyjnej lub/i kaucji.
 11. Programy do dalszej odsprzedaży muszą być kupowane bezpośrednio w FOXE. Niedopuszczalne i sprzeczne z licencją jest nabycie programów do dalszej odsprzedaży u podmiotu innego niż FOXE.

Dane rejestrowe, Dane kontaktowe, dane do zwrotów programów i reklamacji

FOXE mgr inż. Sebastian Wyrwał

45-265 Opole, J.B. Rudego 21d/202.

telefon: +48 (77) 442 15 58 (w godzinach 10-15 w dni robocze)

Tel. kom. 664 15 99 33 (w godzinach 10-15 w dni robocze)

E-Mail: bok@foxe.pl

NIP 754-261-01-58
REGON 532381177
WPIS DO EWIDENCJI 40126. Ewidencja prowadzona przez prezydenta miasta Opola.

Inne informacje

Prawem właściwym dla umów związanych z nabyciem i licencjonowaniem programów jest prawo polskie. Spory z klientami będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

Klient będący konsumentem ma prawo pozasądowego rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej w Opolu. Informacje na ten temat znajdują się w serwisie http://uokik.gov.pl w dziale „rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Wzór formularza od odstąpienia od umowy zakupu (licencji) programu

(dotyczy wyłącznie klientów będących konsumentami)

Ja niżej podpisany/a niniejszym informuję, o moim odstąpieniu od mojej umowy kupna (licencji) programu/ów FOXE.

Data zawarcia umowy…………..

imię i nazwisko …………….

Oświadczenie należy przesłać na adres podany w dziale „Dane kontaktowe, dane do zwrotów programów i reklamacji” lub pocztą elektroniczną na adres bok@foxe.pl